Vážení přátelé myslivosti, lesnictví a milovníci přírody,

vítáme Vás na stránkách MYSLIVECKÉ NADACE Prof. Josefa Hromase!

Naše nadace již bezmála 25 let podporuje malé i velké projekty zaměřené na zvelebování našeho životního prostředí, spolkové činnosti, publikační aktivity, nebo například rozvoj a udržování mysliveckých zvyků a tradic jako součásti českého národního kulturního dědictví. To je možné jen díky aktivnímu zajišťování štědrých donátorů členy správní a dozorčí rady. V orgánech nadace se vystřídala celá řada významných mysliveckých osobností, kteří podstatnou měrou přispěli nejen k rozvoji české myslivosti ale i k obecně prospěšným aktivitám nadace. Po jedné takové osobnosti, která stála u zrodu nadace i myslivosti (tak jak ji známe dnes), nadace nese i své jméno. Jde o prof. Ing. et Ing. h. c. Josefa Hromase, CSc., někdejšího vysokoškolského pedagoga na lesnické fakultě VŠZ v Brně (dnešní Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně), vědce, autora řady mysliveckých monografií a dlouholetého předsedu Českomoravské myslivecké jednoty. Z odkazu prof. Hromase a jemu blízkých lidí (např. Ing. Dr. Rudolfa Nováka, Ing. Štepána Müllera, Ing. Jiřího Mlčouška, doc. MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc.) pokračujeme v aktivitách, díky kterým je možné uskutečnit projekty s nedostatečným finančním zajištěním z vlastních zdrojů žadatelů či obtížným získáním grantových prostředků. Na těchto stránkách Vám osvětlíme činnost nadace, poskytneme informace jak získat nadační příspěvek nebo jak naopak přispět z pozice donátora.

O nadaci

Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic "České myslivosti", zejména v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále podporuje nadace ochranu přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře.

Jak příspět?

Stát se dárcem nebo přispěvatelem Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase může prakticky kterýkoliv právní nebo fyzický subjekt, a to jako jednorázový, dárcovský, účelový nebo adresný přispěvatel, a to nejdříve kontaktováním kteréhokoliv člena správní nebo dozorčí rady, resp. správce nadace), kteří ochotně podají všechny potřebné informace pro zapojení do dárcovství v rámci nadace.

Cena prof. Josefa Hromase

Nadace od roku 2019 uděluje Cenu prof. Josefa Hromase významným mysliveckým osobnostem, autorům myslivecké literatury, uživatelům honiteb, významným pedagogům, lektorům a osobnostem obecně, které se zasloužili o rozvoj české myslivosti. Pravidla pro udělení jsou: zde.

Návrhový formulář: zde

Kontakt

MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase

Zemědělská 810/3, 613 00 Brno-Černá Pole

IČ: 452 35 163

datová schránka: z7af89h

č.ú.: 115-2115440267/0100

správce: Ing. Jakub Drimaj, Ph.D.

tel.: +420 774 683 672

e-mail: J.Drimaj@gmail.com