Darujte s Mysliveckou nadací Prof. Josefa Hromase a podpořte ochranu zvěře a životního prostředí, přispějte ke zvýšení vzdělanostní úrovně v oblasti myslivosti a zvýšení informovanosti a vztahu k myslivosti u široké nemyslivecké veřejnosti.
 
Proč přispívat na projekty Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase?
Proč darovat finanční prostředky Myslivecké nadaci Prof. Josefa Hromase?
  • Podpoříte významné programy v oblasti myslivosti. Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase rozumí potřebám životního prostředí a myslivosti v České republice a má přehled o organizacích, které se této problematice věnují. Mapujeme trendy v této oblasti a dokážeme najít nejoptimálnější možnosti uplatnění získaných finančních prostředků.
  • Promyšleně pomůžete životnímu prostředí a ochraně zvěře v rámci České republiky. Podpoříte vzdělanostní programy a práci s mládeží. Tato aktuální témata jsou v rámci Myslivecké nadace cíleně propojena a dokážeme je skloubit také s cíli a požadavky jednotlivých přispěvatelů.
  • Budete mít záruku transparentního rozdělování finančních prostředků do vybraných oblastí myslivosti. Myslivecká nadace rozděluje finanční prostředky na základě objektivního a prověřeného procesu. Projekty, které získají podporu, vybírá správní rada. Myslivecká nadace má také vypracovaný systém účinné kontroly a pravidelného vyhodnocování podpořených projektů.
  • Zviditelníte se v oblasti myslivosti v České republice jako společensky odpovědný přispěvatel. V současné společnosti se již přispěvatelé nehodnotí pouze podle hospodářských výsledků. Jednotliví žadatelé o finanční příspěvek se zajímají také o to, jaký je vztah přispěvatele k myslivosti, jak se chová k životnímu prostředí, jak podporuje region, v kterém sídlí apod. Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase je proto připravena kvalitně a účinně propagovat své přispěvatele a dárce.
  • Můžete si snížit základ daně z příjmu dle zákona o dani z příjmu.

Jak přispívat a darovat s Mysliveckou nadací Prof. Josefa Hromase?
Stát se dárcem nebo přispěvatelem nadace může prakticky kterýkoliv právní nebo fyzický subjekt, a to jako jednorázový, dárcovský, účelový nebo adresný přispěvatel, a to nejdříve kontaktováním kteréhokoliv člena správní nebo dozorčí rady, resp. správce nadace (kontaktní informace - viz níže), kteří ochotně podají všechny potřebné informace pro zapojení do dárcovství v rámci Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase:
 
Jednorázový přispěvatel 
Takovému přispěvateli se nabízí možnost podpořit aktuální mysliveckou akci, která je vždy časově ohraničena a definována a jejímž cílem je podpořit v průběhu nejbližšího období 1-2 let konkrétní záměr v dohodě s Mysliveckou nadací Prof. Josefa Hromase.
 
Dárcovský přispěvatel
Tento způsob příspěvků je výhodný pro dárce - zpravidla podniky, které se rozhodly systematicky podporovat určité téma nebo témata v oblasti myslivosti, přičemž o zaměření příspěvku může rozhodovat samotný dárce. Jeho představy i oblast zaměření mu pomáhá konkretizovat účel příspěvku. 
 
Účelový přispěvatel
Těmito přispěvateli se rozumí sdružení finančních prostředků více dárců k účelovém financování, resp. podpoře významnějších projektů. V tomto případě se tak i menším darem může dárce podílet na realizaci významného projektu.
 
Adresný přispěvatel 

Adresnému přispěvateli je umožněno podpořit konkrétní organizaci či projekt v oblasti myslivosti, který si dárce sám zvolil. Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase zajišťuje správu a řízení dárcovského procesu. Kontroluje, zda jsou finanční prostředky použity na dohodnuté účely. Monitoruje podrobné vyúčtování. I v tomto případě se dárce s menším příspěvkem může podílet na viditelných a důležitých projektech v rámci myslivosti.

O nadaci

Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic "České myslivosti", zejména v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále podporuje nadace ochranu přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře.

Jak příspět?

Stát se dárcem nebo přispěvatelem Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase může prakticky kterýkoliv právní nebo fyzický subjekt, a to jako jednorázový, dárcovský, účelový nebo adresný přispěvatel, a to nejdříve kontaktováním kteréhokoliv člena správní nebo dozorčí rady, resp. správce nadace), kteří ochotně podají všechny potřebné informace pro zapojení do dárcovství v rámci nadace.

Cena prof. Josefa Hromase

Nadace od roku 2019 uděluje Cenu prof. Josefa Hromase významným mysliveckým osobnostem, autorům myslivecké literatury, uživatelům honiteb, významným pedagogům, lektorům a osobnostem obecně, které se zasloužili o rozvoj české myslivosti. Pravidla pro udělení jsou: zde.

Návrhový formulář: zde

Kontakt

MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase

Zemědělská 810/3, 613 00 Brno-Černá Pole

IČ: 452 35 163

datová schránka: z7af89h

č.ú.: 115-2115440267/0100

správce: Ing. Jakub Drimaj, Ph.D.

tel.: +420 774 683 672

e-mail: J.Drimaj@gmail.com