Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto osobě (právnické nebo fyzické) v souladu s těmito pravidly a k účelu uvedenému v čl. VI. Statutu Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase, tj. v souladu s obecně prospěšnými cíli nadace.

Formulář žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku je k dispozici zde: odkaz. Scan vyplněné a podepsané žádosti zašlete na e-mail správce nadace.

1. Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady nadace, a to pouze v souladu s účelem, pro který byla nadace zřízena a v souladu s těmito podmínkami.

2. Objem ročně poskytovaných nadačních příspěvků se řídí rozpočtem nadace.

3. Správní rada nadace rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku na základě písemné žádosti nebo na základě návrhu člena správní rady.

4. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku musí být nadaci předložena v písemné formě a musí obsahovat tyto náležitosti:

a) základní údaje o žadateli, b) účel, resp. projekt, na který je nadační příspěvek požadován, c) návrh očekávané výše nadačního příspěvku a celkový rozpočet projektu, d) harmonogram realizace projektu, e) prohlášení žadatele, zda je či není na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.

5. Správní rada nadace je oprávněna požádat žadatele o doplnění žádosti.

6. Žádosti lze podávat celoročně. Posuzovat a rozhodovat bude správní rada v termínu schválení výroční zprávy, tj. nejpozději do konce pololetí následujícího roku. Ve výjimečném případě může správní rada rozhodnout ve věci i v jiném termínu.

 7. Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadací a příjemcem. Součástí smlouvy je podmínka prokázání způsobu a účelu použití nadačního příspěvku, jakož i jeho řádného a včasného vyúčtování.

8. Nadační příspěvek je poskytován v peněžní formě, a to zpravidla převodem na účet příjemce.

9. Nadační příspěvek poskytnutý příjemci musí být použit v souladu s těmito podmínkami a příjemce je povinen ve lhůtě stanovené nadací vrátit tento příspěvek v plné výši, pokud neplní podmínky stanovené nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

10. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Například od roku 2005 byly podpořeny projekty těchto žadatelů: 

 

DRUCKVO, spol. s r.o.
Spolek myslivců při FLD ČZU Praha
Ing. Zdeněk Auerswald
Jesenický kamzík o.s.
Lesnická práce, s.r.o.
Mgr. Josef Drmota
MS Kunratice - zahrady
MS Medlov
MS Trnávka Kateřinice
OMS Bruntál
OMS Chomutov
OMS Tábor
OMS Šumperk
OMS Zlín
Panatura, n.o.
PhDr. Oldřich Koudelka
Silvajagd
Střední lesnická škola Hranice
Střední lesnická škola ve Žluticích
Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3
Společnost mysliveckých trubačů, o.s.
Spolek posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty
Trubači z Doubravy
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
VENATOR, společnost pro zvěř a krajinu, z.s.

O nadaci

Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic "České myslivosti", zejména v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále podporuje nadace ochranu přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře.

Jak příspět?

Stát se dárcem nebo přispěvatelem Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase může prakticky kterýkoliv právní nebo fyzický subjekt, a to jako jednorázový, dárcovský, účelový nebo adresný přispěvatel, a to nejdříve kontaktováním kteréhokoliv člena správní nebo dozorčí rady, resp. správce nadace), kteří ochotně podají všechny potřebné informace pro zapojení do dárcovství v rámci nadace.

Cena prof. Josefa Hromase

Nadace od roku 2019 uděluje Cenu prof. Josefa Hromase významným mysliveckým osobnostem, autorům myslivecké literatury, uživatelům honiteb, významným pedagogům, lektorům a osobnostem obecně, které se zasloužili o rozvoj české myslivosti. Pravidla pro udělení jsou: zde.

Návrhový formulář: zde

Kontakt

MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase

Zemědělská 810/3, 613 00 Brno-Černá Pole

IČ: 452 35 163

datová schránka: z7af89h

č.ú.: 115-2115440267/0100

správce: Ing. Jakub Drimaj, Ph.D.

tel.: +420 774 683 672

e-mail: J.Drimaj@gmail.com