Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase byla založena k podpoře a rozvoji činnosti související s českou myslivostí, dne 17. února 1994 pod názvem Myslivecká nadace. Jejími zřizovateli bylo Sdružení lesnických akciových společností se sídlem v Krnově (SLAS) a Českomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze (ČMMJ). 

V roce 1999 byla v důsledku zániku SLASu provedena změna zřizovatelů Myslivecké nadace, a to na Českomoravskou mysliveckou jednotu a na Eurolov, s.r.o. se sídlem v Javorníku.

Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase si dala za cíl udržení a rozvoj tradic v oblasti literární, výtvarné, kulturně-propagační, ale též i pomoc při řešení ekologických záměrů, které s myslivostí souvisejí. Dalším z cílů nadace je podpora zaměřená na zachování přírodních hodnot, tvorbu a ochranu životního prostředí zvěře. Posláním nadace je také podporovat projekty zaměřené na ochranu přírody a zvěře, ekologickou a environmentální výchovu mládeže, jakož i široké veřejnosti.

Činnost nadace je zaměřena také na podporu vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a myslivosti, za účelem odhalování negativních civilizačních vlivů na ohrožené druhy zvěře a jiné živočichy, jakož i vlivů zvěře na zemědělské a lesní hospodaření a hledání cest k jejich odstraňování, dále na realizaci programů na ochranu a zvelebování stavu zvěře včetně polodivokých a umělých chovů s ekologickými požadavky územních celků, ale také na propagaci myslivosti, dodržování a rozšiřování jejich tradic a kulturního odkazu v oblasti vzdělávání, kultury a školství.

Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase se v průběhu let podílela svými příspěvky na vydání mnoha publikací s mysliveckou tematikou, čímž ve smyslu svých cílů přispěla a nadále přispívá také ke zvyšování vzdělanostní úrovně myslivecké členské základny, ale i nemyslivecké veřejnosti v České republice.

Mezi největší přispěvatele do nadačního fondu, se kromě zřizovatelů, řadí mnohé lesnické společnosti a podnikatelské subjekty i jednotlivci, jejichž činnost s provozováním myslivosti souvisí. Za dobu své existence rozdělila Myslivecká nadace ze svého fondu téměř tři čtvrtě miliónu korun a podpořila tak mnoho projektů mysliveckých organizací, vysokých i středních škol, autorů mysliveckých publikací a dalších subjektů.

Hromas A3Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase:

  • je významnou nadací zaměřenou na ochranu životního prostředí a myslivosti v České republice - od doby svého vzniku v roce 1994 rozdělila finanční prostředky ve výši téměř 3/4 miliónů Kč a podpořila tak mnoho projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a myslivosti, do nichž se zapojilo téměř 25 organizací;
  • rozumí potřebám životního prostředí a myslivosti v České republice a subjektům, které se touto problematikou zabývají, členové správní rady jsou respektovaní odborníci v této oblasti;
  • strategií Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase je dlouhodobě spolupracovat se všemi přispěvateli, kteří cítí spoluodpovědnost za rozvoj duchovních hodnot a tradic české myslivosti a chtějí ji v tomto směru nadále podporovat;
  • je dlouhodobě a pravidelně podporována a věříme, že k této podpoře se připojí i další přispěvatelé. Získané finanční prostředky jsou poskytovány do zkvalitnění životního prostředí, ochrany zvěře a vzdělanostní úrovně v oblasti myslivosti v rámci České republiky.

Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase realizuje svoji činnost, kromě jiného, v níže uvedených hlavních programových oblastech. Podporujeme projekty, které jsou zaměřené na zlepšení kvality životního prostředí, revitalizaci živelnými pohromami (povodně, lesní kalamity apod.) postižených oblastí, včetně jejich opětného zazvěřování, vzdělávací programy mysliveckých organizací a škol (včetně výzkumných programů), jakož i široké veřejnosti o přírodě a myslivosti.

Myslivecká nadace Prof. Josefa Hromase je proto připravena spolupracovat a postavit s přispěvateli speciální programy, které budou zaměřeny na ochranu životního prostředí a myslivosti, na výchovu obyvatel k pozitivnímu vztahu k myslivosti a šetrnému vztahu k přírodě. Takový program, obdobně jako je tomu i v jiných nadacích a nadačních fondech, bude samozřejmě vycházet z potřeb a zájmu jednotlivých přispěvatelů, ale také z potřeb a zájmů myslivosti samotné, které vyplývají z legislativních norem platných v České republice pro oblast myslivosti.

O nadaci

Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic "České myslivosti", zejména v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále podporuje nadace ochranu přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře.

Jak příspět?

Stát se dárcem nebo přispěvatelem Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase může prakticky kterýkoliv právní nebo fyzický subjekt, a to jako jednorázový, dárcovský, účelový nebo adresný přispěvatel, a to nejdříve kontaktováním kteréhokoliv člena správní nebo dozorčí rady, resp. správce nadace), kteří ochotně podají všechny potřebné informace pro zapojení do dárcovství v rámci nadace.

Cena prof. Josefa Hromase

Nadace od roku 2019 uděluje Cenu prof. Josefa Hromase významným mysliveckým osobnostem, autorům myslivecké literatury, uživatelům honiteb, významným pedagogům, lektorům a osobnostem obecně, které se zasloužili o rozvoj české myslivosti. Pravidla pro udělení jsou: zde.

Návrhový formulář: zde

Kontakt

MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase

Zemědělská 810/3, 613 00 Brno-Černá Pole

IČ: 452 35 163

datová schránka: z7af89h

č.ú.: 115-2115440267/0100

správce: Ing. Jakub Drimaj, Ph.D.

tel.: +420 774 683 672

e-mail: J.Drimaj@gmail.com